2022 - 2023

DOPOSAŻENIE WYPOŻYCZALNI W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PIELĘGNACYJNY I WSPOMAGAJĄCY

Projekt:„Doposażenie wypożyczalni w sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny i wspomagający”

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata2014-2020,

Oś priorytetowa:

VIII Integracja społeczna

Działanie:

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej – 699 460,63 zł Dofinansowanie projektu z dotacji celowej – 82 234,24 zł Wartość projektu – 822 894,87 zł.

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do:

- 180 osób (90 K, 90 M) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które zamieszkują teren powiatu rzeszowskiego;

- 50 osób (48 K, 2 M) sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (członkowie rodzin uczestników projektu/ opiekunowie prawni), zamieszkujących teren powiatu rzeszowskiego;

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych świadczonych przez wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego poprzez doposażenie jej w sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny oraz wspomagający skierowanej dla co najmniej 180 (90 M, 90 K) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu powiatu rzeszowskiego oraz nabycie/uzupełnienie wiedzy z zakresu opieki i rehabilitacji osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu przez 50 osób (48K, 2M) opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu powiatu rzeszowskiego.

Główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu:

- wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu;

- 144 osób u których nastąpił poprawa komfortu życia;

- 50 osób, które nabyły/uzupełniły wiedzę w zakresie opieki i rehabilitacji osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

PLIKI DO POBRANIA


Realizowane Projekty

Skip to content