HISTORIA

CELE ZWIĄZKU

FORMY DZIAŁANIA

STATUT (Wersja PDF)


Historia

Działalność naszej organizacji rozpoczęła się wraz z wdrożeniem reformy samorządowej, a w szczególności z inicjatywy ówczesnej Radnej Powiatu Pani Teresy Tomaki. Potrafiła Ona skupić wokół siebie ludzi dla których pomoc bliźniemu nie była obojętna. Wspólnie z Nimi w każdej z gmin powiatu rzeszowskiego zorganizowane zostało spotkanie w środowisku osób niepełnosprawnych. W trakcie dyskusji uczestnicy mówili o problemach osób niepełnosprawnych jak również sposobach i możliwościach ich rozwiązania. Wynikiem tych spotkań było zarejestrowanie w każdej gminie Powiatu stowarzyszenia pomocy osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenia te zaczęły ze sobą współpracować, organizując wspólne imprezy i spotkania integracyjne. Tak powstała idea zarejestrowania Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego, którego dokonano w dniu 7 września 2000 r.

Do góry


Cele Związku

 • Reprezentowanie stowarzyszeń na forum gminnym, powiatowym, ogólnopaństwowym i międzynarodowym.
 • Inicjowanie i opiniowanie projektów dotyczących poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych żyjących na terenie powiatu rzeszowskiego, wraz z pozyskiwaniem środków na ich realizację.
 • Propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań realizowanych na terenach poszczególnych gmin.
 • Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na decyzje samorządów lokalnych, dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych.
 • Prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej, programowej mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki Związku i jego członków.

Do góry


Formy Działania

 1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.
  Jej celem jest stworzenie warunków do korzystania z niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego przez osoby niepełnosprawne. Poprzez prowadzenie wypożyczalni stwarzamy możliwość poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, przyśpieszenia i stymulacji toku rehabilitacyjnego tych osób.
 2. Gminne Centra Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży "Bądźmy razem"
  Program skierowany jest do wszystkich dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gmin wiejskich i małomiasteczkowych. Głównymi beneficjentami są: dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych patologią. Centrum nie jest jednak enklawą tylko dla osób niepełnosprawnych i tzw. "trudnych". Jest to miejsce gdzie młodzi ludzie znajdują alternatywę ciekawego i pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego od zajęć szkolnych. Projekt obejmuje wielopłaszczyznowe działania na rzecz rozwiązania problemów grup młodych ludzi, zagrożonych marginalizacją oraz ich integracji ze społecznością lokalną. Program ten obecnie w całości realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku. W pozostałych gminach powiatu prowadzony jest w mniejszym zakresie głownie w postaci szkółki sobotniej.

 3. Powiatowe Dni Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi.
  Powiatowe Dni Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi są cykliczną impreza integracyjną odbywającą się zazwyczaj w drugą niedzielę czerwca. Spotkanie organizowane jest w kolejnej gminie powiatu rzeszowskiego. Uczestnikami imprezy są osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami przyjeżdżające ze wszystkich gminnych stowarzyszeń - ok. 50 osób każda z grup. W organizacji imprezy uczestniczą Radni powiatu rzeszowskiego, przedstawiciele samorządu danej gminy, w której odbywa się impreza, członkowie Związku Stowarzyszeń i Gminnego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Dzień Jedności rozpoczyna zawsze Msza Święta z udziałem Biskupa Rzeszowskiego. Po części oficjalnej osoby niepełnosprawne uczestniczą w różnego rodzaju zabawach integracyjnych, konkursach sprawnościowo-plastycznych. Organizowane są konkurencje pomiędzy gminnymi stowarzyszeniami m.in. przeciąganie liny, wyścigi na wózkach itp. Przygotowywana jest również część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zdrowej zamieszkałej na terenie konkretnej gminy. Gospodarze corocznie starają się przygotować prezenty dla uczestników jak również poczęstunek dla wszystkich uczestników. Pierwszy Powiatowy Dzień Jedności odbył się w Hyżnym w roku 2000. Kolejne spotkania miały miejsce w Dynowie, Kamieniu, Trzciane, Sokołowie Małopolskim, Łące, Lubeni, Niechobrzu i Tyczynie.

 4. Turnusy rehabilitacyjne
  Od kilku już lata w ramach współpracy z gminnymi stowarzyszeniami Związek Stowarzyszeń pomaga i wspólnie organizuje Powiatowy turnus rehabilitacyjny, którego uczestnikami są mieszkańcy naszego powiatu. Nasza pomoc polega na zapewnieniu transportu do miejscowości, w której odbywa się turnus (wynajmujemy autokar, który pozostaje do naszej dyspozycji przez czternaście dni trwania turnusu), a przede wszystkim negocjujemy warunki pobytu, rehabilitacji i odpłatność za turnus tak aby był on jak najmniejszym obciążeniem finansowym dla poszczególnych rodzin osób niepełnosprawnych. Corocznie koszty indywidualnego wyjazdu na turnus rehabilitacyjny są wyższe dla osób niepełnosprawnych co staje się niewątpliwie barierą nie do pokonania. Związek Stowarzyszeń w poprzednich latach organizował grupowe wyjazdy na turnusy do Polańczyka, Rymanowa Zdrój, a od kilku już lat do miejscowości nadmorskiej Dąbki.

 5. Imprezy integracyjne

  • Powiatowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
  • Jesienne Wędrówki

Do góry


ALT